KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHW związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Visal.pl Sp. z o.o. (dalej: Visal.pl) Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aneta Adaszak-Frąckiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe Visal.pl z siedzibą; 51-124 Wrocław ul. H. Kamieńskiego 57 A dalej zwana Visal.pl NIP 911 146 6692 Dane kontaktowe:
  1. Numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 71 347 92 84
  2. Numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 71 347 92 84
  3. adres email: info@visal.pl
 2. Visal.pl przetwarza dane osobowe:

a) gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), tj. w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Visal.pl
 • realizacji zawartej z Visal.pl umowy,

b) gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Visal.pl (art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia), tj. w celu:

 • realizacji obowiązków Visal.pl wynikających z przepisów prawa, dotyczących działalności Visal.pl (m.in. przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących konsumentów, przepisów księgowych i podatkowych)

c) gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Visal.pl lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:

 • obsługi korespondencji i komunikacji prowadzonej z Panią/ Panem,
 • marketingu bezpośredniego realizowanego przez Visal.pl w okresie trwania umowy, jeżeli Pan/Pani wyraził na to zgodę
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

3.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

a) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

b) Narodowy Bank Polski

c) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Visal.pl na podstawie zawartej z Visal.pl umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. wspierające prowadzenie działalności przez Visal.pl.

d) Firmy przewozowe/kurierskie,

e) Firmy szkoleniowe w ramach prowadzonych szkoleń, w celu wykonania i udokumentowania tych szkoleń

4. Visal.pl nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Visal.pl umowy lub innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Visal.pl w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności przez Visal.pl , w szczególności:

-dla dokumentacji podatkowej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

-dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione

-dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne,

c) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visal.pl lub osoby trzecie do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Visal.pl.

6. W związku z przetwarzaniem przez Visal.pl Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pan/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Visal.pl Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub wykonania na Pani/Pana żądanie innej czynności prawnej z Visal.pl

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password