REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 2020 11 24

Część ogólna

§ 1

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego ( dalej: Sklep) i przyjmującym zamówienie jest: Przedsiębiorstwo Handlowe Visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz z siedzibą w :  51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 57A, tel. 71 347 92 84, NIP 911 146 66 92, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Prezydenta Wrocławia numer 117842, zwane dalej Sklepem 
 2. Osoba korzystająca z usług Sklepu nazywana jest w niniejszym Regulaminie Kupującym lub Klientem
 3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu internetowego Visal.pl w tym zasady składania i realizacji zamówień towarów będących w ofercie Sklepu, zasady płatności , zasady anulowania i zmiany zamówień , zasady odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, zasady wyboru sposobu dostawy.

§ 2

 1. W ramach normalnej działalności Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową oferowanych towarów na terenie Polski. Sprzedaż do pozostałych krajów Unii Europejskiej i innych krajów na świecie następuję indywidualnie z uwzględnieniem specyficznych warunków dostaw.
 2. Klient wysyłając wypełniony formularz zamówienia zawiera ze Sklepem umowę kupna-sprzedaży poprzez użycie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub innego przycisku o tym samym znaczeniu co oznacza jednocześnie, że zobowiązuje się do zapłaty
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Produktu z podatkiem , Koszty dostawy oraz ewentualnych innych opłat według opcji wybranych przez Klienta lub proponowanych przez Sklep są wskazane w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem.
  1. Sklep proponuje standardowo Klientowi dostawę w opcji dostawy InPost do paczkomatu i prezentuje tą opcję w koszyku. Klient może wybrać inną opcję dostawy z dostępnej listy.
 4. Klient może dokonać zakupów w Sklepie internetowym poprzez wybór jednej z opcji:
  1. Poprzez wypełnienie formularza bez konieczności rejestracji
  2. Poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta Klienta, po uprzedniej rejestracji
  3. Poprzez zalogowanie się w zakładce „Klient Profesjonalny”, po uprzedniej rejestracji – dotyczy tylko klientów profesjonalnych prowadzących działalność gospodarczą w branży kosmetycznej z uwzględnieniem postanowień ust.5 i 6 poniżej
 5. Sklep, na podstawie numeru NIP, weryfikuje czy klient zalogowany w zakładce „Klient Profesjonalny” posiada zarejestrowaną profesjonalną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej.
 6. Brak pozytywnej weryfikacji Klienta w zakresie posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej w branży kosmetycznej lub brak porozumienia albo umowy ze Sklepem może stanowić podstawę do odmowy rejestracji w zakładce „Klient Profesjonalny” albo do usunięcia dokonanej rejestracji (logowania) i odmowy sprzedaży produktów w cenach hurtowych lub przewidzianych dla odbiorców dokonujących dalszej odsprzedaży albo użycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Czynności rejestracyjne Klienta dokonywane są jednorazowo. Przy każdym następnym wejściu do Sklepu Klient loguje się używając ustalonego przez siebie loginu i hasła. Login i hasło są poufne.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania przez przeglądarkę swojego Loginu i hasła.
 9. Sklep dokonuje okresowych przeglądów historii zakupów klientów zarejestrowanych jako „ Klient Profesjonalny” i w przypadku stwierdzenia, że charakter zakupów, ich częstotliwość i rozmiar wskazują, iż dokonywane są zakupy na użytek własny może dokonać usunięcia konta Klienta Profesjonalnego.
 10. Ceny jakie oferuje sklep klientom zarejestrowanym jako „ Klient profesjonalny” przewidziane są wyłącznie dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w branży kosmetycznej do dalszej odsprzedaży lub do profesjonalnego wykorzystania.
 11. Klient zarejestrowany jako „Klient profesjonalny” dokonując zakupów towarów oferowanych wyłącznie dla profesjonalistów przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe zastosowanie lub za dalszą odsprzedaż.§3

 1. System informatyczny Klienta powinien odpowiednio spełniać następujące, minimalne wymagania techniczne w celu korzystania ze Sklepu internetowego oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. dostęp do Internetu,
  2. urządzenie końcowe – komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem i czytelny odbiór jego zawartości
  3. prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej
 2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280px
 3. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego jest umożliwienie instalacji plików cookies odpowiednio do Polityki Prywatności.
 4. W trakcie korzystania ze Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta zainstalowane zostają pliki cookies.
 5. Ze względów technicznych rzeczywiste wizerunki niektórych towarów mogą się różnić w odniesieniu do wizerunków prezentowanych drogą elektroniczną np. w zakresie kolorów, kształtów i subiektywnego wrażenia ich wielkości.

§ 4

 1. Oferowane ceny produktów są cenami w złotych polskich brutto wraz z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów dostawy , które określono w Załączniku do niniejszego Regulaminu pod nazwą „ Dostawa/odbiór”
 2. Sklep realizując zamówienie pochodzące z krajów innych niż Polska może zastosować rozliczenie w przeliczeniu na EURO z zastosowaniem średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji.
 3. Zakupy towarów zamówione do dostawy poza terytorium Polski powinny być opłacone wyłącznie przelewem bankowym przez dostępny na stronie Sklepu system płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep środków na rachunek bankowy. Dostawy poza granicę Polski nie są dokonywane w opcji „za pobraniem”.
 4. Informacja o całkowitej wartości dokonanego zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki i podatku jest prezentowana w tzw. „Koszyku” po wykonaniu przez Klienta czynności wyboru formy płatności i sposobu dostawy. Informacja zmienia się na bieżąco wraz z modyfikacjami zamówienia.
 5. Rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu , chyba ,że z treści danej oferty wynika inaczej.
 6. Sklep zastrzega, że dostępność towarów oferowanych do sprzedaży w trybie on-line  może być chwilowo ograniczona z uwagi na wyczerpanie zapasów. W takim przypadku klient zamawiający towar zostanie poinformowany o całkowitej lub częściowej niedostępności danego towaru.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na towar, którego zapasy zostały wyczerpane.
 8. Sklep udziela dodatkowych informacji o oferowanych produktach ;
  1. drogą telefoniczną - numer kontaktowy +48 71 347 92 84
  2. poprzez adres mailowy- info@visal.pl
  3. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu w zakładce „KONTAKT”
  4. osobiście przez pracowników Sklepu w salonie sprzedaży w siedzibie we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 57A 
 9. Kwestie związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem info@visal.pl

§ 5

 1. Sklep wystawia faktury VAT i przesyła je Kupującemu wraz z zamówionym towarem o ile Kupujący złożył odpowiednią dyspozycję w formularzu zamówienia i pod warunkiem udzielenia przez Kupującego wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 2. W przypadku braku danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT , Sklep wystawia i przesyła Kupującemu wraz z zamówionym towarem paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu.
 3. W przypadku gdy przed dokonaniem danego zakupu Klient nie zgłosił Sklepowi zamiaru uzyskania Faktury i nie podał odpowiednich danych ( NIP) wówczas otrzyma potwierdzenie zakupu w formie paragonu , który nie będzie stanowił podstawy do późniejszego wystawienia Faktury VAT.

§ 6

 1. Sklep realizuje wysyłkę przedmiotów wielkogabarytowych zwanych również paletowymi wyłącznie po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu ze Sklepem w zakresie rodzaju transportu oraz ceny usługi transportowej.

§ 7

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówienia dokonywane w obrocie na terytorium Polski, z uwzględnieniem postanowień § 5 Regulaminu:
  1. Przelew zwykły tj. przelew na rachunek bankowy Sklepu, wówczas realizacja zamówienia rozpocznie się po wpływie środków na rachunek Sklepu.
  2. za pobraniem - w przypadku wysyłki za pośrednictwem Kuriera na terenie Polski
  3. gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy
  4. Przelew natychmiastowy przy wykorzystaniu systemów płatności elektronicznej Dotpay – wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania operacji w systemie Dotpay.

§ 8

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta od Sklepu potwierdzenia otrzymania Zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Brak otrzymania przez Klienta potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych oznacza, że Umowa nie została zawarta.

§ 9

 1. Sklep może w ramach akcji promocyjnych dokonywać sprzedaży bez opłaty za przesyłkę. Informacja o promocji w formie dostawy bez opłaty jest umieszczania w załączniku „Dostawa/odbiór” lub w ofercie produktu.
 2. W przypadku wysyłki zakupionych towarów w opcji dostawa do paczkomatu obowiązują limity rozmiarów i wagi przesyłek ustanowione przez InPost. W przypadku przekroczenia rozmiarów Sklep może odpowiednio skorygować koszty przesyłki poprzez ich zapakowanie w więcej niż jedną paczkę.
 3. Limity rozmiarów i wagi przesyłek określają odpowiednie regulaminy firm kurierskich

§ 10

 1. Sklep zastrzega sobie prawo chwilowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia z sieci w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych i konserwacyjnych
 2. Sklep wykorzystuje narzędzia informatyczne zapewniające bezpieczeństwo transakcji nie mniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki naruszenia tajemnicy korespondencji dokonane przez osoby trzecie działające z naruszeniem prawa.

§ 11

 1. Oferta udostępniona Klientowi w trakcie jednej, nieprzerwanej wizyty w sklepie jest ofertą wiążącą sklep.
 2. Zamówienia mogą dotyczyć tylko towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu z zastrzeżeniem postanowień §4 ust 6 i 7

§ 12

 1. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 4000 zł brutto (cztery tysiące zł.) lub równowartość w EURO Sklep może uzależnić realizację zamówienia od dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego
 2. Realizacja zamówień dotyczących towarów limitowanych lub w ramach promocji odbywa się w kolejności wpływu zamówień aż do wyczerpania przewidzianego przez Sklep limitu.

§ 13

 1. Kupujący dokonując zakupów i żądając wystawienia faktury wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu
 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§ 14

 1. Zamówienia można składać  przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
  1. poprzez platformę transakcyjną Sklepu www.visal.pl
  2. poprzez złożenie zamówienia pod adres sklep@visal.pl 
  3. osobiście w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57 A od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17:00
  4. telefonicznie pod nr + 48( 71 ) 347-92-84 ;  +48(71) 327-66-36
 2. W treści zamówienia składanego poza platformą transakcyjną Sklepu visal.pl należy określić:  
  1. nazwę lub nazwy zamawianych artykułów oraz ich ilość i parametry np. rozmiary,  
  2. imię i nazwisko albo nazwę firmy Kupującego wraz z adresem  
  3. adres dostawy
  4. odpowiedni numer NIP w przypadku oczekiwania wystawienia faktury
  5. nr telefonu albo e-mail pod którym Sklep może dokonać potwierdzenia zamówienia
 3. Sklep dokonuje przekazania zamówionych towarów do Kuriera w dni robocze do godziny 15.00
 4. Dostawy zamówionych towarów odbywają się w dni robocze zgodnie z zasadami określonymi przez podmioty realizujące usługi kurierskie.
 5. W celu dokonania zakupu Klient jest zobowiązany do  wypełnienia formularza zamówienia
 6. Klient składając zamówienie wskazuje produkt, który zamierza nabyć za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, po czym w Koszyku wskazuje sposób płatności i zamówienia . W zamówieniu Klient:
  1. dokonuje wyboru nabywanych towarów i ich ilości
  2. wybiera sposób dostawy
  3. obowiązany jest podać adres dostawy i nr telefonu kontaktowego dla Kuriera oraz - opcjonalnie -dane do faktury
  4. dokonuje wyboru sposobu płatności
  5. W przypadku wyboru opcji dostawy przez Firmę InPost do paczkomatu Klient jest zobowiązany do wskazania wybranego przez siebie paczkomatu, w którym dokona odbioru towaru.
 7. Sklep dokonując wysyłki przez Firmę InPost do paczkomatu stosuje normy gabarytowe i wagowe paczek określone przez Firmę InPost.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sklep informuje Klienta   drogą mailową - na adres mailowy podany w zamówieniu- że zamówienie wpłynęło do Sklepu
 10. Klient może śledzić przebieg dostawy przesyłki w odpowiednich dla danego Kuriera aplikacjach.
 11. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny oraz Kosztów dostawy.
 12. Po wyborze przez Klienta opcji płatności za pobraniem należność za Zamówienie należy uiścić Dostawcy podczas odbioru przesyłki.
 13. Nr rachunku bankowego Sklepu;
Aneta Adaszak-Frąckiewicz Przedsiębiorstwo Handlowe Visal.pl
51-124 Wrocław ul. Kamieńskiego 57A
20 1090 1522 0000 0001 1140 4587
w Santander Bank SA

§ 15

 1. Przygotowanie wysyłki towaru następuje w następnym dniu roboczym po dniu odebrania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia i wpływie środków w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sklepu. Maksymalny termin realizacji wysyłki zamówionego towaru wynosi do 5 dni roboczych.

§ 16

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy kupna –sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży oraz pouczenie znajduje się w zakładce „Odstąpienie”
 2. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży bez podania przyczyny nie jest możliwe jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. O odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest powiadomić Sklep na piśmie z zachowaniem terminu 14 dni od daty otrzymania towaru. Wraz z pisemnym oświadczeniem woli o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać na swój koszt pod adres Sklepu otrzymany w ramach umowy kupna sprzedaży towar.
 4. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.visal.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. Korzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 7. Miejscem składania reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy jest siedziba Sklepu.
 8. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca.

§ 17

 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży , umowa zawarta pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sklepem jest uznawana za nieważną. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu.
 2. Sklep niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu równowartość zwracanego towaru poprzez:
  1. dokonanie przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub
  2. w przypadku braku danych do przelewu albo wniesienia opłaty za dostarczony towar w ramach przesyłki pobraniowej poprzez nadanie przekazu pocztowego pod wskazany adres pod warunkiem , że Kupujący wskaże odpowiedni adres w Polsce
 3. W przypadku gdy Kupujący nie spełniając warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonał nieuprawnionego zwrotu towaru do Sklepu uznaje się ,że umowa sprzedaży została skutecznie zawarta i odbiór towaru ze Sklepu należy do obowiązku Kupującego na jego koszt
 4. Towar nie odebrany przez Kupującego ze Sklepu w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ustępie poprzednim podlega utylizacji po dniu zakończenia okresu przydatności do użycia lub w przypadku braku takiego terminu po upływie 12 miesięcy od daty nieuprawnionego zwrotu.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.4 Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów zakupu i przesyłki
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 18

 1. Klient może zmienić lub anulować złożone zamówienie:
  1. poprzez platformę transakcyjną Sklepu www.visal.pl podając nr zamówienia
  2. poprzez przesłanie informacji pod adres sklep@visal.pl podając nr zamówienia
  3. osobiście w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57A poniedziałku do piątku w godzinach  9.00 - 17:00
  4. telefonicznie pod nr + 48( 71 ) 347-92-84 ;  +48(71) 327-66-36

§ 19

Rękojmia i gwarancja

 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sklepu z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:
  1. obniżenia ceny Produktu, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
  2. usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
 4. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy.
 6. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon lub faktura, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem albo wykazanie w inny jednoznaczny sposób, że dokonano zakupu reklamowanego towaru w Sklepie Visal.pl
 8. Jeżeli udzielono gwarancji na zakupiony towar to wszelkie roszczenia z tego wynikające zostaną rozpatrzone zgodnie z właściwymi warunkami załączonymi do danego towaru.
 9. Termin rękojmi za wady towaru wynosi 2 lata od chwili dostarczenia towaru a termin na zgłoszenie wady wynosi 1 rok od chwili stwierdzenia wady.
 10. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi można dokonać poprzez: 
  1. drogą telefoniczną - numer kontaktowy +48 71 347 92 84
  2. poprzez adres mailowy- info@visal.pl
  3. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu w zakładce „KONTAKT”
  4. osobiście w salonie w siedzibie Sklepu we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 57A
  5. odesłanie towaru powinno nastąpić pod adres sklepu: Aneta Adaszak-Frąckiewicz PH Visal.pl 51-124 Wrocław ul. Kamieńskiego 57A

§ 20

 1. W przypadku wad i usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów, uszkodzeń mechanicznych oraz innych uszkodzeń nie powstałych z winy Sklepu, reklamacje nie będą uwzględniane
 2. Za uszkodzenia powstałe w zakupionym towarze w trakcie transportu towaru od Sklepu do chwili wydania go Klientowi odpowiedzialność ponosi Sklep.

§ 21

 1. Deklarowane, przybliżone terminy dostaw na terenie Polski:
  1. Firma InPost : 1 - 2 dni robocze po dniu złożenia zamówienia
 2. Termin dostaw na terenie Unii Europejskiej:
  1. Firmy kurierskie: 2-14 dni roboczych
  2. Poczta Polska: do 14 dni roboczych
 3. Sklep zastrzega, że deklarowane terminy dostaw są przybliżone i uzależnione są od działania podmiotów trzecich, za które. Sklep nie ponosi odpowiedzialności. W okresach wzmożonych zakupów występujących niezależnie od Sklepu terminy dostaw do klienta mogą ulec wydłużeniu.

§ 22

 1. Szczegółowe informacje dotyczące procedur reklamacyjnych znajdują się w zakładce „REKLAMACJE”
 2. Reklamacje z tytułu uszkodzenia zamówionego towaru lub z tytułu niezgodności stanu z fakturą będą rozpatrywane przez Sklep pod warunkiem zgłoszenia reklamacji osobie doręczającej przesyłkę w chwili dostarczenia tej przesyłki z wyjątkiem sytuacji gdy stwierdzenie uszkodzenia lub niezgodności w chwili odbioru nie było możliwe przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Na okoliczność stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, o których mowa w ust.2. osoba doręczająca sporządza odpowiedni protokół reklamacyjny zgodnie z procedurami przewidzianymi przez firmę kurierską .
 4. Sklep uznając reklamację zobowiązuje się niezwłocznie przesłać identyczny jak zakupiony towar, wolny od wad jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu .Koszty przesyłek związanych z reklamacją w takim wypadku ponosi Sklep
 5. Jeżeli Sklep nie będzie dysponował w tym czasie identycznym, wolnym od wad towarem, może zaproponować Kupującemu inny towar, jeżeli Kupujący tego nie zaakceptuje, Sklep zobowiązuje się zwrócić równowartość wadliwego towaru wraz z kosztami przesyłki do Klienta na wskazane przez niego konto lub adres.

§ 23

 1. Wszelkie użyte w ofercie Sklepu zastrzeżone nazwy, wizerunki oraz znaki towarowe zostały wykorzystane w dobrej wierze w celu prezentacji oferty i należą do ich właścicieli.

§ 24

 1. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
 2. Strony wiąże treść regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia

§ 25

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich z powodu podania nieprawdziwych danych przez Kupującego na podstawie których Sklep dokonał wysyłki towaru lub prowadził korespondencję
 2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez kupującego danych nie wystarczających do realizacji zamówienia lub podania danych budzących wątpliwość co ich autentyczności
 3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 Sklep może zwrócić się do Kupującego z prośbą o dokonanie przedpłaty na poczet zamówienia jak również o uwiarygodnienie danych

§ 26

PH Visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych jakie zostały pozyskane w efekcie prowadzonej działalności handlowej i zgodnie z obowiązującym prawem informuje że;

 1. Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowe Visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz z siedzibą we Wrocławiu  ul. Kamieńskiego 57A.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep przekaże dane osobowe Klienta firmie kurierskiej wraz ze zleceniem dostawy wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy.
 3. Sklep  nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania poza przypadkami wykonywania obowiązków określonych prawem
 4. Elektroniczne formularze określające sposoby przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce umożliwiającej logowanie oraz zostają przedstawione klientowi przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem form płatności i realizacji zamówień w Sklepie.
 5. Rejestrując się w Sklepie lub dokonując jednorazowych zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie VISAL.PL
 6. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie utworzony zostaje Indywidualny Profil Klienta, w którym dostępne są podane przez Klienta przy rejestracji dane osobowe, które Klient może aktualizować, poprawiać, kasować
 7. Usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta następuje wskutek wysłania odpowiedniego żądania na adres Sklepu
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji w Sklepie. W przypadku wyrażenia takiej zgody Klient będzie otrzymywać informacje handlowe pod podany przez niego adres. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

§ 27

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Wszelkie materiały publikowane w Sklepie w tym opisy , zdjęcia , grafiki i regulaminy są własnością właściciela Sklepu PH Visal.pl i są chronione prawami autorskimi lub są wykorzystywane za zgodą właścicieli praw autorskich albo ich użycie wynika z obowiązków wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. Kopiowanie , publikowanie w całości lub części materiałów objętych prawami autorskimi bez zgody właściciela Sklepu PH Visal.pl jest zabronione
 3. Kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub części treści niniejszego Regulaminu dopuszczalne jest jedynie w celach związanych z transakcjami sprzedaży dokonywanymi z Kupującymi .
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.)
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby klienta mającego siedzibę w Polsce , a w przypadku pozwu spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej jest sąd właściwy dla siedziby PH Visal.pl

Załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego Visal.pl DOSTAWA /ODBIÓR

Sposób dostawy Sposób płatności Koszty dostawy

ODBIÓR OSOBISTY W SIEDZIBIE VISAL.PL

Przelew zwykły

Przelew natychmiastowy

Gotówka, Karta płatnicza

0 zł
PRZESYŁKA KURIERSKA InPost PRZEDPŁACONA

Przelew zwykły

Przelew natychmiastowy

15 zł
PRZESYŁKA KURIERSKA  InPost POBRANIOWA
Gotówka do rąk Kuriera 18 zł
PRZESYŁKA KURIERSKA InPost PACZKOMAT
Przelew zwykły Przelew natychmiastowy 12 zł
PRZESYŁKA ZAGRANICZNA GLS
Przelew zwykły Przelew natychmiastowy Wysyłka następuje po wpływie środków na rachunek bankowy Visal.pl

Visal.pl dokona wyceny konkretnej przesyłki do wybranego kraju dostawy według kalkulatora GLS. 

Koszty wysyłki paczki do 10,00 kg:

Holandia - 116,85 zł brutto

Niemcy - 110,70 zł brutto

Wlk. Brytania - 123,00 zł brutto

Koszty wysyłki paczki od 10,00 kg do 30 kg:

Holandia - 123,00  zł brutto

Niemcy - 116,85 zł brutto

Wlk. Brytania - 129,15 zł brutto

PRZESYŁKA PALETOWA
Przelew zwykły Przelew natychmiastowy Ustalany indywidulanie przed wysyłką. Koszt zależny od wagi i rozmiaru przedmiotu oraz wymagań Firmy Kurierskiej
Przesyłki zamówień krajowych powyżej 300,00 zł brutto dla klientów  detalicznych
Przelew zwykły Przelew natychmiastowy 0 zł
Przesyłki zamówień krajowych powyżej 500,00 zł brutto dla klientów  profesjonalnych
Przelew zwykły Przelew natychmiastowy 0 zł

 1.  Przesyłki krajowe realizuje InPost
 2. Przesyłki zagraniczne realizuje GLS.  Wysyłka za granicę Polski następuje po wpływie środków na rachunek bankowy Visal.pl
 3.  Wysyłka towaru następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
 4.  Dzień roboczy oznacza dzień ustawowo uznany za tzw. roboczy w godz. 9.00-17.00. Zamówienie złożone po godz.17.00 w dniu roboczym lub złożone w dniu ustawowo wolnym od pracy uważa się za złożone w najbliższym dniu roboczym po dniu złożenia i opłacenia zamówienia.
 5.  Śledzenie przesyłek oraz nadawanie komunikatów odbywa się w ramach usług świadczonych przez Firmy Kurierskie oraz z wykorzystaniem aplikacji należących do tych Firm.

 

Visal.pl

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password